Pátek
16. 04. 2021

Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Bruntále"

Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Bruntále" jsme zpracovali společně s odborem sociálních věcí Městského úřadu Bruntál. V rámci projektu jsme se chtěli podělit o naše zkušenosti  v oblasti rozvoje neziskových organizací, tvorby projektů a budování vnějších vztahů. Pro zástupce všech neziskových organizací, které ve městě poskytují sociální služby, jsme připravili dlouhodobý kurz v kombinované, tj. prezenčně - distanční formě. Cílem projektu bylo posílit kapacity neziskových organizací poskytujících sociální služby v Bruntále a doplnit postup komunitního plánování ve městě o vzdělávání poskytovatelů služeb. Projekt jsme realizovali v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007. Kalendář aktivit v rámci projektu - viz dále (kliknout na název kapitoly). Závěrečné shrnutí projektu je zde: shrnuti_projektu.doc shrnuti_projektu.doc (116,50 KB)


.

esf6_.gif        eu_flag_X_.gif         vlajka10_.gif        nros44_.gif

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Kalendář aktivit v rámci projektu:

ZÁŘÍ 2006
Hned 1. zaří začínáme poradou projektového týmu na odboru sociálních věcí v Bruntále. Upřesňujeme administrativní náležitosti, způsob spolupráce a obsah vzdělávání. Absolvovali jsme přijetí u pana starosty, který se o náš projekt zajímá a podporuje ho. To je pro nás velká čest.  Tiskový mluvčí úřadu připravil  tiskovou zprávu k zahájení projektu a zaznamenali jsme první ohlasy v médiích. Hodně času zabírá administrativní příprava:  pracovněprávní otázky, příprava dokumentů a formulářů, smlouva o partnerství. Informaci o projektu jsme umístili na www-stránky sdružení i na www-stránky města Bruntálu. Studujeme dokumenty k sociálním službám v Bruntále i v Moravskoslezském kraji s cílem ještě lépe poznat naši cílovou skupinu, její potřeby a prostředí, ve kterém se pohybuje.

ŘÍJEN 2006
Zpracovali jsme přihlášku do kurzu včetně osnovy vzdělávání a termínů a zahájili jsme její distribuci. Termín na odevzdání přihlášek je 31. října. Dále jsme zpracovali dotazník týkající se povědomí o sociálních službách v Bruntále. S tímto dotazníkem se budeme obracet na návštěvníky Veletrhu zdraví a sociálních služeb, který se bude konat v listopadu. Připravujeme podklady pro zadání výroby propagačních předmětů k projektu. Kontaktujeme možné spolupracující lektory, zjišťujeme možnosti ubytování a pronájmu vhodné učebny. Ve dnech 14. - 15. října se koordinátorka projektu zúčastnila semináře pro neziskové organizace v sociálních službách, který uspořádal odbor sociální péče v hotelu Neptun v Malé Morávce. Součástí programu byla i prezentace našeho projektu a další distribuce přihlášek.

LISTOPAD 2006 

V sobotu 11. listopadu jsme se zúčastnili Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále. Návštěvníky jsme informovali o připravovaném dlouhodobém kurzu pro neziskovky a získali jsme od nich téměř stovku odpovědí na dotazník o sociálních službách. Dotazníkové šetření bude pokračovat ještě v lednu příštího roku. Poté budou odpovědi odborně vyhodnoceny a výsledky zveřejníme. Fotogalerie z veletrhu zde

PROSINEC 2006

Dokončujeme organizační přípravu kurzů (učebna, lektoři, nákup materiálu, ubytování). Připravujeme podrobnou osnovu kurzů včetně učebních materiálů. Probíhá poslední porada před zahájením vzdělávání v Bruntále. Do kurzu se přihlásilo 34 osob. Přihlášené účastníky rozdělujeme do čtyř skupin a rozesíláme všem přehled termínů a podrobný program kurzu.

LEDEN 2007 

Dne 8. ledna 2007 jsme zahájili výuku. Proběhly první tři školicí dny ve všech čtyřech skupinách, tj. celkem 12 školicích dnů. Hlavním tématem vzdělávání je příprava projektů  v neziskové organizaci včetně projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem, s doprovodným programem zaměřeným na strategii rozvoje organizace, tvorbu produktu a zjišťování potřeb cílových skupin, na vnější i vnitřní komunikaci, psychologické aspekty práce v neziskové organizaci, řeč těla, osobní prezentaci  a image i prezentaci a image organizace, podporu sebevědomí  zaměstnanců i dobrovolníků v neziskovém sektoru. Kurz je veden formou diskuse s důrazem na osobní zkušenosti účastníků, na výměnu názorů i know-how a na hledání možností vzájemné spolupráce. Účastníci obdrželi první dva korespondenční úkoly (zpracování logického rámce projektu a projektové fiše). Někteří přihlášení účastníci se do kurzů nedostavili, ale naopak přibylo několik osob, které původně přihlášeny nebyly, takže počet účastníků zůstává zhruba takový, jak bylo naplánováno. Účastníci zastupují organizace v oboru sociálních a doplňkových služeb: Sdružení občanů  zdravotně  postižených, Sdružení tělesně postižených, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,   Slezská diakonie, o.s. Open House, o.s. Eva, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Tábornická unie Tulák, Junák - svaz skautů a skautek ČR, o.s. Speciální škola dětem, o.s. Čtverka, A-Team, Slavoj Bruntál, Dům dětí a mládeže, o.s. Tenisový oddíl, o.s. Potůček. S pomocí účastníků kurzů jsme dokončili dotazníkové šetření o sociálních službách v Bruntále.

ÚNOR 2007 

V únoru proběhly další dva školicí dny pro všechny čtyři skupiny, celkem osm školicích dnů, a na jejich konci účastníci dostali další dva (už poslední) korespondenční úkoly: doložit soulad svého projektu se strategickým dokumentem Program rozvoje Moravskoslezského kraje a zjistit, která témata budou podporována v rámci Integrovaného operačního programu. Dne 21. února jsme absolvovali kontrolní návštěvu z NROS.

BŘEZEN 2007 

V březnu jsme zpracovali průběžnou monitorovací zprávu a průběžné vyúčtování. Účastníci kurzu odevzdali poslední korespondenční úkoly a lektorka k nim připravila komentáře. Zadali jsme zpracování výstupů dotazníkového šetření o sociálních službách v Bruntále.

DUBEN 2007 

V dubnu se konaly další dva školicí dny pro všechny skupiny. Na programu byly mimo jiné prezentace projektů na kameru a individuální konzultace ke zpracovaným projektovým námětům a logickým rámcům. Někteří účastníci kurzů by se chtěli přípravě a řízení projektů věnovat profesionálně. Někteří uvažují o vytvoření nových sociálních služeb nebo dokonce o založení nových neziskových organizací v oblastech, kde zatím chybí nabídka. Vzniklo několik velmi zajímavých a nadějných projektových námětů. Byla dokončena sumarizace ankety o sociálních službách a předána ke zveřejnění na stránkách komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále.

KVĚTEN 2007 

Probíhají poslední individuální konzultace ke zpracovaným logickým rámcům a projektovým fiším pomocí e-mailu. Připravili jsme informaci o projektu pro výroční zprávu sdružení. Koordinátorka projektu se zúčastnila semináře pro NNO v Malé Morávce, kde byla na programu mj. diskuse k některým projektovým námětům. 

ČERVEN 2007

Proběhl poslední školicí den pro všechny čtyři skupiny. Účastníci absolvovali závěrečný test, vyplnili hodnoticí dotazník, obdrželi certifikáty a dárky :-) Koordinátorka projektu byla přijata starostou města Bruntálu a společně s vedoucím odboru sociálních věcí informovala o průběhu a závěrech projektu.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil